Aarhus University Seal

List of Publications 2022

List of Publications 2022

368. Identifying Heterozipper β-Sheet in Twisted Amyloid Aggregation

       Yongxiu Song, Bin Dai, Yong Wang, Yin Wang, Cong Liu, Pontus Gourdon, Lei Liu*, Kaituo Wang*, and Mingdong Dong*

       Nano Lett. 2022. DOI:10.1021/acs.nanolett.2c00596

367. Reshapable Osteogenic Biomaterials Combining Flexible Melt Electrowritten Organic Fibers with Inorganic Bioceramics

       Yingchun Su, Christoph Alexander Müller, Xuya Xiong, Mingdong Dong, and Menglin Chen*

       Nano Lett. 2022. DOI:10.1021/acs.nanolett.1c04995

366. Tune the electronic structure of MoS2 homojunction for broadband photodetection

       Tao, Rui; Qu, Xianlin; Wang, Zegao;* Li, Fang; Yang, Lei; Li, Jiheng; Wang, Dan; Zheng, Kun; Dong, Mingdong*

        J. mater. sci. technol., 2022, 119(20), 61-68. DOI:10.1016/j.jmst.2021.12.032

   

365. Oriented Nanoarchitectonics of Bacteriorhodopsin for Enhancing ATP Generation in a FoF1-ATPase-Based Assembly System

       Li, Zibo; Xu, Xia; Yu, Fanchen; Fei, Jinbo; Li, Qiang;* Dong, Mingdong;* Li, Junbai.*

       Angew. Chem. Int. Ed. e202116220. DOI:10.1002/anie.202116220

     

364. Ultrathin Anion Conductors Based Memristor

       Xiong, Xuya; Xiong, Feng; Tian, He; Wang, Zegao;* Wang, Yuqing; Tao, Rui; Klausen, Lasse Hyldgaard; Dong, Mingdong.*

       Adv. Electron. Mater. 2022, 8(2), 2100845. DOI: 10.1002/aelm.202100845

       

       

363. Origin of friction hysteresis on monolayer graphene

       Deliang Zhang, Yuge Zhang, Qiang Li,* Mingdong Dong*

       Friction, 2022,10,573-582. DOI:10.1007/s40544-021-0517-1

   

362. Emerging polymeric biomaterials and manufacturing techniques in regenerative medicine

       Xia, Dan; Chen, Jiatian; Zhang, Zhongyang; Dong, Mingdong.*

       Aggregate, 2022, e176. DOI:10.1002/agt2.176