Aarhus University Seal

List of Publications 2023

391. in situ Tracking Water Oxidation Generated Lattice Strain Effects in Layered Double Hydroxides Nanosheets

Yuqing Wang, Xuya Xiong, Sebastian Skaanvik, Zegao Wang, Espen Bøjesen, Wei Liu, Mingdong Dong*

Preprint, 2023. DOI:10.21203/rs.3.rs-2486537/v1

390. Direct evidence for upright and helical structure of alpha-synuclein at lipid membranes

Steven Roeters*, Kris Strunge, Kasper Pedersen, Thaddeus Golbek, Mikkel Bregnhøj, Yin Wang, Mingdong Dong, Daniel Otzen, Birgit Schiøtt, Tobias Weidner*

Preprint, 2023, DOI:10.21203/rs.3.rs-1724154/v1

389. Amyloid fibrils with charge transportation facilitating the green synthesis of single-crystalline gold nanoplates for catalytic application

Liwei Zhang, Peng Zhang, Rongrong Wu, Aoze Han, Kai Cheng, Zengkai Wang, Juan Yang, Shuai Hou, Yi Tong, Mingdong Dong, Lei Liu *

Appl. Surf. Sci, 2023, 622, 156937. DOI:10.1016/j.apsusc.2023.156937

388. Emerging MoS2 Wafer-Scale Technique for Integrated Circuits

 Zimeng Ye, Chao Tan, Xiaolei Huang, Yi Ouyang, Lei Yang, Zegao Wang*, Mingdong Dong*

Nanomicro Lett, 2023, 15 (1), 38. DOI:10.1007/s40820-022-01010-4